Privacy & cookie policy

Privacy Policy

Algemeen

We vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

We nodigen je uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen om je vertrouwd te maken met de informatie op dat vlak. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

VMRE

Poortakkerstraat 91, 9051 Gent

0472.191.446

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

VMRE verwerkt jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we de persoonlijke voornaamwoorden we en wij om te verwijzen naar VMRE. VMRE is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van VMRE door te mailen naar privacy@vmre.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). Je kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om jouw rechten uit te oefenen.

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor alle natuurlijke personen, zoals huurders, verhuurders, hun gevolmachtigden, … Dit privacybeleid is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Wat betekent 'persoonsgegevens', 'verwerking van gegevens' en wie is 'verwerkingsverantwoordelijke'?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. Onder "verwerking van gegevens" verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip "verwerking" dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat de wij het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststellen. Wij zijn jouw aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens.

Indien wij klant-eindgebruikers (zoals werknemers, stagiairs, ...) toelaten gebruik te maken van onze producten en diensten die onder toepassing van dit privacybeleid vallen, dan hebben we daarbij de volgende verantwoordelijkheden:

 • We moeten de eindgebruikers adequaat informeren dat wij, door hun gebruik van de onze producten en diensten, hun persoonsgegevens zullen verwerken.
 • We moeten alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers verkrijgen vooraleer hun persoonsgegevens worden verwerkt.
 • We mogen onze producten en diensten niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving.
 • We moeten je informeren over het beveiligingsniveau van onze producten en diensten en naar eigen inschatting en vermogen aangepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding, beschadiging, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking.
 • We moeten alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de eindgebruikers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren.
 • We mogen niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan resulteren in enige overtreding van die privacywetgeving.

Via onze producten en diensten kan je ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, hebben we geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed na te lezen.

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens, dit betekent wij jouw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens als je een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt. 

Welke gegevens verwerken we?

Tijdens de diverse contacten met jou zullen we mogelijks verschillende persoonsgegevens verzamelen: identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, ...), contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, ...), gegevens over het pand dat verhuurd/verkocht, gehuurd/gekocht of beheerd zal worden, gegevens over de huurovereenkomst, gegevens i.v.m. de verkoopovereenkomst, de statuten, de vereniging van mede-eigenaars, …

Wij zullen jouw gegevens verwerken:

 • Wanneer je klant wordt
 • Wanneer je de formulieren, documenten en contracten invult die wij je voorleggen
 • Wanneer je een beroep doet op onze diensten en producten
 • Wanneer je contact met ons opneemt via de diverse kanalen die je ter beschikking worden gesteld
 • Wanneer jouw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door gemachtigde derden (personen die je speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, jouw vastgoedmakelaar, jouw rentmeester, syndicus), …
 • Wanneer je gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze websites: wanneer je online een offerte vraagt of een bestelling plaatst, of dat voor je gedaan wordt, …
 • Wanneer je één van onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze apps via de cookies en andere technologieën, …

Wanneer wij jouw persoonsgegevens vragen, heb je het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het starten van een commerciële relatie of de uitvoering van zijn diensten kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

In functie van welke wettelijke basis verwerken wij jouw gegevens?

VMRE verwerkt de gegevens van de gebruikers op basis van zijn legitiem belang om zijn activiteit en die van de websites in goede banen te leiden.

Bovendien verwerken we steeds alleen de gegevens die onontbeerlijk zijn om ons doel te bereiken. We gebruiken dan ook de gegevens wanneer het nodig is:

 • In het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering of de ontbinding ervan;
 • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan VMRE onderworpen is, zoals voorkoming van het witwassen van geld, bestrijding van fiscale fraude en fiscale verplichtingen;
 • Om de gegevens te verwerken van de geïnteresseerden en de Mede-eigenaars op basis van het legitieme belang van VMRE om hen op de hoogte te houden:
  • van de diensten van VMRE (nieuwsbrieven, promoties, voorstellen van diensten die je mogelijk interesseren per brief, per telefoon, per mail of via sociale netwerken) en;
  • van de aanvullende diensten die worden geleverd door de bedrijven uit de groep (voorstellen van bijkomende dienstverlening rond vastgoed: verhuren en verkopen van vastgoed).
 • Wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

Doelstellingen van de gegevensverzameling

De Gegevens worden verzameld en verwerkt door VMRE voor de volgende doeleinden:

 • Leveren van de door VMRE voorgestelde diensten, met inbegrip van de internetdiensten;
 • Optimaliseren van jouw opzoekingen wanneer je op onze website surft;
 • Informeren van de Geïnteresseerden en van de Mede-eigenaars over de diensten voorgesteld door VMRE, met inbegrip van de prospectie naar nieuwe klanten;
 • Uitvoeren van contracten voor rekening van de mede-eigendom met derde dienstverleners;
 • Voorstellen van bijkomende dienstverlening rond vastgoed, die wordt geleverd door andere bedrijven uit de groep (verhuren en verkopen van vastgoed).

Hoe beveiligen wij je gegevens?

VMRE stelt alles in het werk om op optimale wijze zijn netwerk te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang en om de vertrouwelijkheid van jouw Gegevens te garanderen. De toegang tot onze servers is beveiligd en we hebben procedures, die conform de informaticastandaarden zijn, op poten gezet voor het opslaan ervan.

De toegang tot jouw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Deze gegevens kunnen in geen geval buiten de Europese Unie worden bewaard. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen, noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers. Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven binnen de Vastgoedgroep VMRE) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij onszelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Er een wettelijke verplichting is.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor ons of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • Je ons daar toelating voor geeft. Indien wij op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Hoe bepaal je als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Wij gebruiken je gegevens om jou een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over de producten en diensten die je bij ons hebt of die voor jou interessant kunnen zijn. In dit niveau worden de hierboven vermelde gegevens verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van je contract (incl. klachten- en klantenbeheer, alsook het informeren over en de verbetering van de dienstverlening).

Je opteert ervoor om geen direct marketing te ontvangen, maar we blijven je natuurlijk wel informeren over een optimaal gebruik van de producten en diensten die je reeds hebt. Zo kunnen we jou bijvoorbeeld, een voorstel doen voor een product of dienst dat beter past bij je behoeften.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kan je je op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. We wegen dan af of jouw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we jouw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om je de dienst of het voordeel waar je aanspraak op maakt, te verlenen.

1.     Je recht op toegang

Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. Je kunt ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van je verwerken.
 • Waarvoor wij die verwerken.
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.
 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

Je dient je recht op toegang per e-mail aan te vragen. Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. We vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Wij hebben 45 dagen om je aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer we je aanvraag hebben ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen hebben.

Indien je enige reden hebt om aan te nemen dat we je aanvraag niet correct behandeld hebben, gelieve dit dan eerst op te nemen via e-mail zodanig dat wij, samen met jou, de opties kunnen bekijken. Voor de volledigheid informeren we je dat, indien we niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, via contact@apd-gba.be , die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

2.     Je recht op verbetering en verwijdering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je onze diensten contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen.

3.     Je recht op beperking van jouw persoonsgegevens

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je meent dat jouw gegevens niet correct zijn. Dit houdt in dat de verwerking wordt opgeschort totdat je meent dat de gegevens correct zijn.

4.     Je recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens die je zelf aan VMRE hebt verstrekt indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van jouw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan je VMRE vragen jouw persoonsgegevens door te sturen naar jou of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor VMRE.

5.     Je recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Je kunt daarvoor altijd contact met ons opnemen om onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail te deactiveren.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Volgens de algemene regel mogen we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren jouw gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we jouw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 10 jaar. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin jouw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Jouw dossier is actief zolang je van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot jouw gegevens. Nadien wordt jouw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot jouw gegevens.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze overeenkomst, de wettelijke bewaarperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke regelgeving.

Blijf op de hoogte van de wijzigingen

VMRE kan onderhavig privacybeleid wijzigen, met name wanneer de wet verandert. Wij nodigen je uit om regelmatig ons beleid voor de gegevensverzameling op de homepagina van de websites te consulteren. Daarnaast, zullen wij je op de hoogte brengen van inhoudelijke wijzigingen via onze website en andere frequent gebruikte communicatiekanalen.

Contact opnemen

Als je één van de hiervoor genoemde rechten wenst uit te oefenen, ons op de hoogte wil brengen van een probleem met onze applicaties, als je specifieke bijstand nodig hebt of je wenst een commentaar te versturen, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van de volgende mogelijkheden:

 • Per mail: privacy@vmre.be
 • Per brief: Poortakkerstraat 91, 9051 Sint-Denijs-Westrem
 • Per telefoon: 09/280.80.34

Aarzel niet om contact op te nemen met ons als je vindt dat wij jouw gegevens niet met de nodige zorg behandelen die je verwacht. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met, en klacht neerleggen bij, de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Cookie Policy

Inleiding

De verwerkingsverantwoordelijke is VMRE. In deze cookie policy gebruiken we de persoonlijke voornaamwoorden we en wij om te verwijzen naar VMRE, met zetel te Poortakkerstraat 91, 9051 Gent, en met ondernemingsnummer 0472.191.446.

VMRE gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën op deze website om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Wij zijn wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan je ons contacteren via privacy@vmre.be.

Wat is een cookie

Het begrip ‘cookie’

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij je jouw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. Eigen cookies (‘first party cookies’) zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden (‘third party cookies’) zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die je bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt worden door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezorgt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat je jouw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Welke cookies gebruiken wij op onze website?

Wij maken gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt.

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Het gaat om cookies die jouw land- en taalvoorkeur en jouw klantsegment onthouden. Het gaat eveneens om een cookie die de stand van jouw winkelkar tijdens een bestelling onthoudt, evenals de cookie die bijhoudt of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Performantie cookies

Wij gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

Cookies voor behavioural targeting / remarketing

Om je nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat je hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten je interesse kan hebben.

Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze marketingpartners waarop je onze advertenties hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en Group M. Meer informatie over het gebruik van cookies van Google en Group M vind je door het privacybeleid van Google en Group M op te vragen.

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Cookies voor sociale media

Wanneer wij je voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb Facebook, dan kunnen die een cookie op jouw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

Voor onze marketingcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die Pixel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om jouw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

Jouw toestemming

Bij het eerste gebruik van onze website kan je ervoor kiezen de cookies te aanvaarden of te weigeren door middel van de pop-up in de benedenhoek. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door te klikken op “Accepteer alles” in de pop-up in de benedenhoek van je scherm.

Je kan optionele cookies blokkeren door te klikken op “Weigeren” in de pop-up in de benedenhoek van je scherm; of door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je jouw toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Cookie instellingen in Internet Explorer

Cookie instellingen in Firefox

Cookie instellingen in Chrome

Cookie instellingen in Safari

Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen je in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.

Mocht je na het lezen van deze cookieverklaring nog vragen hebben, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@vmre.be.